> בקשת פטור ארנונה מוסדות ציבור תוגש עד ה 1 באפריל. פטור חלקי הינו לשלוש שנים. שנה ראשונה – הגשת בקשה. שניה ואילך – הגשת תצהיר בלבד.
> במבנה אחד עם מספר פעילויות –כל פעילות תיבחן לגופה ויינתן פטור לכל חלק רלוונטי. פטור מלא או חלקי? שטח בו מתבצעת פעילות עסקית שלא יכול להינות כלל מפטור. גוף יכול להגיש בקשה על מוסד בהפעלתו בלבד.

פטור ארנונה

מי זכאי לפטור מלא? סעיף 5 ג(ה)

מוסדות דת:
בית תפילה (בי”כ, כנסיה, מסגד) לרבות מבנה או חלק ממבנה שייעודו העיקרי תפילה ולרבות בית מדרש שמתקיימות בו תפילות באופן קבוע / מקווה / בית קברות.
פרקטיקה: מותנה באישור מועצה דתית, תצהיר עו”ד על מהות השימוש, חוזה שכירות/רשות שימוש, רצוי להביא עוד אישור כגון פרסום זמני תפילות וכדו’.

מוסדות חינוך:
מעון יום לפי חוק הפיקוח על המעונות / מוסד חינוך לפי חוק חינוך וחוק הפיקוח (יותר מ-10 תלמידים עד גיל 18 שנים) / בית ספר מקצועי / מבנה שמוחזק בידי תנועת נוער מאושרת / מדרשה תורנית.
פרקטיקה: מותנה ברישיון! רישיון המוסד הינו מאוגוסט לאוגוסט. מוגש בפעם הראשונה בכפוף לתצהיר עו”ד על מהות השימוש בנכס וביקורת של העירייה בשטח, לאחר מכן המוסד צריך להגיש רישיון מעודכן מדי שנה. מוסד ללא רישיון יכול להפעיל את הפטור החלקי.

מוסדות רווחה:
מקלט לנשים מוכות / מעון לילדים ולנערות בסיכון / מפעל מוגן / מסגרת יומית שיקום ותעסוקה לנכי נפש ובעלי מוגבלות.

מי זכאי לפטור חלקי של 67% הנחה? סעיף 5(י) מוסד ציבורי העומד בקריטריונים הבאים:

1. המוסד אינו פועל למטרות רווח
2. סכום גביה ממשתפים נמוך משמעותית ממחיר שוק – המחיר משקף פן התנדבותי (כיסוי עלויות ללא רווח).
3. למוסד לפחות 25% הכנסות ממקור עצמי שאינו ממשלתי – התמיכה הממשלתית ו/או העירונית שניתנת למוסד אינה עולה על %50 מהכנסותיו הכוללות של המוסד. במידה שהתמיכה עולה על 50% ונמוכה מ-75% רשאית הרשות לאשר.
4. תשלומי השכר בעמותה סבירים – 2 בחינות:
העסקת בני משפחה של מפעילי המוסד ופטרוניו – בתנאי שלא יותר מ 25% מכלל המועסקים ומכלל השכר המשולם על ידי המוסד. כלומר: הגבלות נוספות מעבר לדרישות רשם העמותות המסתפק בהגבלת 10% קרובים של חברי הועד.
שכר סביר בהתאם לחוזר משרד האוצר “שכר והסכמי עבודה” בנושא “מנהלים כלליים במשרדי ממשלה ונושאי תפקידים מקבילים”. בדיקת השכר היא: בדיקת שכר ברוטו! כ 40 אש”ח לחודש.
5. פעילות המוסד משרתת בעיקר את תושבי אותה הרשות המקומית 51% מהנהנים – חריג! אם עיקר פעילות המוסד בענייני בריאות, רווחה או חינוך לתלמידים עד גיל 25 – יאושר הפטור גם אם לא רוב הנהנים תושבי הרשות. תושבות נבחנת לפי ת.ז.
6. פעילות המוסד הינה בתחומים בהם הרשות המקומית פועלת ומוסמכת – כגון: רווחה, בריאות, חינוך וכו’.
7. פעילות כללית ולא מקרה ספציפי, כלליות והמשכיות הפעילות לאורך זמן, וללא פעילות פוליטית.
8. שימוש בנכס – הנכס רשום על שם המוסד ברשות המקומית ותואם לשטח בנסח טאבו / הסכם שכירות. גודל הנכס סביר ביחס להיקף הפעילות ומשתמשים בכל החלק בגינו מבוקש פטור. הנכס אינו משמש אדם או גוף אחר.

(*) המידע המוצג בחוזר זה בהתאם ל"פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פיטורין), 1938" ולחוזר מנכ"ל משרד הפנים 2/99.
המידע הינו של עיקרי הפטור, אולם אינו כולל מענה לכל סוגי המוסדות והנכסים.