מישורים לעמותות

עדכונים שוטפים בנושאי תקציב, שכר, הנחיות הרשויות, פרקטיקה וביצוע, פרשוניות ועוד.

רשם עמותות וניהול תקין

הכנה לביקורות עומק, פתיחת עמותה וסגירתה.

מיסוי עמותות, נדל"ן בעמותה וסעיף 46

ניהול ספרים בעמותה, הוצאות מוכרות ועודפות, פעילות עסקית, עסקאות במקרקעים בעמותה (מס שבח, מס רכישה, מע"מ, שכירות ופטור מארנונה)

תמיכות ותקציבים

ממשרדי ממשלה, מרשויות מקומיות, מועדת עזבונות, תמיכות לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, איתנות פיננסית

סוגיות מיוחדות בעמותות

ארנונה, מתנדבים,  גמ"חים, בתי כנסיות ועוד.