901, 2020

נוהל תקצוב ורישוי מוסדות חינוך לקראת שנת תשפ"א

יום חמישי, 9 ינואר , 2020|0 Comments

משרד החינוך מבצע בדיקה למוסדות קיימים אחת ל-3 שנים בדר"כ, כמו"כ דורש הגשת מסמכי נוהל תקצוב ממוסדות חדשים, ומוסדות שמעבירים בעלות - בין אם למוסד המעביר ובין אם למוסד הקולט. תוצאות הבקרה ישליכו על קבלת [...]

901, 2020

יוזמות חינוכיות לשנת תשפ”א – קולות קוראים – בשורה מעולה!

יום חמישי, 9 ינואר , 2020|0 Comments

יוזמות נבחרות תתוקצבנה בסך 5,000 ₪ – 25,000 ₪ למימוש היוזמה. בנוסף הכרה של עד 30 שעות לפיתוח המקצועי למורים. הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות פרסמה את נושאי היוזמות לשנת תשפ”א. הקרן פועלת לפיתוח יוזמות של [...]

901, 2020

עדכוני תקציב, ינואר 2020

יום חמישי, 9 ינואר , 2020|0 Comments

קיזוזים ידניים משרד החינוך נקלע למצוקה תזרימית ובחר לדחות תשלומים לשנת 2020. בצעד חריג בוצע קיזוז מפתיע למוסדות. הקיזוז הזמני בוצע בתקנות בסיס אשר לא קיים בהן ספק לגבי זכאות המוסד. בהתאם להודעת משרד החינוך [...]

812, 2019

עדכוני תקציב, דצמבר 2019

יום ראשון, 8 דצמבר , 2019|0 Comments

החודש עדכונים שוטפים בלבד: סל תלמיד, חימום וצינון ותל"י. סל תלמיד עולה סל תלמיד עולה הינו תקציב חד פעמי בגין תלמידים עולים חדשים, את התקציב יש להעביר להורי התלמידים. לחילופין ניתן להפחית את סכום התקציב [...]

611, 2019

עדכוני תקציב, נובמבר 2019

יום רביעי, 6 נובמבר , 2019|0 Comments

עדכוני תקציב החודש – בחודש נוכחי מרבית התקציבים חושבו כבר בהתאם לנתוני שנת תש"פ ולא עוד מקדמות. סעיפים מיוחדים: ניצנים - תשלום בגין כשרות נוספת לאשכולות 1-3 - בוצע תשלום בגין הפרש העלויות עבור כשרות [...]

909, 2019

תגבור לימודי יהדות, ספטמבר 2019

יום שני, 9 ספטמבר , 2019|0 Comments

דוח ביצוע שנת תשע"ט: משרד החינוך שינה באופן מוחלט את דוחות הביצוע ואף קיימות מספר סתירות. דוחות הביצוע כוללים פרוטים מלאים של שמות אנשי הצוות שהועסקו הכיתות המקצועות והעלויות. לעניין פעילות בימי החופש יש לצרף [...]

909, 2019

אופק חדש – הפרדוקס. מתי כדאי להמתין ולהרוויח בגלל יום אחד, לכל החיים!

יום שני, 9 ספטמבר , 2019|0 Comments

בחודשים האחרונים ביצענו פאנלים, מפגשים אישיים עם עשרות מוסדות וסקירה תמציתית שהופיעה בחוזר חודש קודם. החודש, בתי ספר יסודיים חינוך מיוחד התבקשו להעביר את נתוני צוות המורים על מנת שמשרד החינוך יעניק ציון המרה למורה. [...]

909, 2019

עדכוני תקציב, ספטמבר 2019

יום שני, 9 ספטמבר , 2019|0 Comments

מענק הישגים בחטיבה העליונה - ברכות ללקוחותינו מוסדות על יסודיים שזכו במענק! מענק הישגים בחטיבה העליונה מועבר לבתי ספר מצטיינים בעיקר בהתאם למדד ההצלחה בהגשה למבחני הבגרות, ומיועד לתשלום תוספת שכר לעובדי ההוראה. בתי הספר [...]

808, 2019

עדכוני תקציב, אוגוסט 2019

יום חמישי, 8 אוגוסט , 2019|0 Comments

כלל המוסדות: הועבר תקציב בגין קצובת ביגוד הועבר תקציב בגין קצובת ביגוד בשני תעריפים: רמה 3 – לסייעות, מזכירות, שרתים: סך 1,540 ₪ למשרה מלאה רמה 4 – לעובדי הוראה: סך 2,150 ₪ למשרה מלאה. [...]

807, 2019

הבראה וביגוד לעובדי הוראה – הדגשים והשוואה לדיני עבודה

יום שני, 8 יולי , 2019|0 Comments

לדמי הבראה זכאי כל עובד במשק בוותק של שנה לפחות. עובד הוראה זכאי למספר ימים רב יותר ובתעריף יומי גבוה יותר. החישוב: מספר ימים בהתאם לותק * 432 ₪ * היקף משרה - [...]

807, 2019

עדכוני תקציב, יולי 2019

יום שני, 8 יולי , 2019|0 Comments

כלל המוסדות: הועבר תקציב בגין קצובות הבראה תעריף ליום הבראה 432 ₪, לעומת 426 ₪ ליום הבראה בשנה קודמת. קיימות מספר 'פינות' שאינן מכוסות תקציבית – אלו כמובן צוות תוספתי מעבר לתקן המתוקצב. [...]

1106, 2019

עדכוני תקציב, יוני 2019

יום שלישי, 11 יוני , 2019|0 Comments

גנים: גמול ליווי טיולים בגני ילדים התקבל תקציב עבור גמול ליווי טיולים לגננות. התקציב התקבל בנושא שכל"מ – כתוספת לתעריף ילד. סה"כ כ 5.2 ₪ לילד, ובמונחי גן – כ- 171 ₪ לגן מלא. גמול [...]

805, 2019

עידכוני תקציב, מאי 2019

יום רביעי, 8 מאי , 2019|0 Comments

כלל המוסדות: עדכון שיעורי הפרשת מעסיק לביטוח לאומי בעקבות עדכון שיעורי ביטוח לאומי, עודכנו התקציבים המתייחסים לשכר. שיעור הפרשת מעסיק עד 60% מהשכר הממוצע – 3.55% (לעומת 3.45% ב2018). ושיעור הפרשת מעסיק מעל 60% מהשכר [...]

605, 2019

סגירת שנת תקציב – אולי זו ההזדמנות האחרונה שלכם לתקצוב מלא לשנת הלימודים תשע"ט?

יום שני, 6 מאי , 2019|0 Comments

מערכות הדיווח השוטפות לשנת הלימודים צפויות להסגר. זה הזמן לטפל בתקציבים חסרים. בקשות להשלמת תקציבים לאחר סיום השנה, מותנות בביקורת שכר. מוסד המאתר כי לא תוקצב או תוקצב בחסר, תאריך הפניה משמעותי! במידה והפניה תבוצע [...]

1004, 2019

עדכוני תקציב, אפריל 2019

יום רביעי, 10 אפריל , 2019|0 Comments

⇐ מוסדות יסודיים וחטיבות עליונות- קיזוז בגין אי הגשת מצבת מורים שימו לב! מוסדות שטרם הגישו מצבת מורים חתומה + אישור רואה חשבון – נדרשו לקיזוז בשיעור 10% מהתקציב. מוסדות שטרם יגישו בחודש נוכחי, צפויים [...]

503, 2019

עדכוני תקציב, מרץ 2019

יום שלישי, 5 מרץ , 2019|0 Comments

החודש בוצעו מספר עדכונים בתעריפי עלויות, בתחולה מינואר: 1. שכר ממוצע במשק עודכן ל 10,273 ₪, לעומת 9,906 ₪ ב-2018. העדכון משפיע על שיעורי ביטוח לאומי – עד ל 60% מהשכר הממוצע מחושב השיעור הנמוך, [...]

1002, 2019

עידכוני תקציב, פברואר 2019

יום ראשון, 10 פברואר , 2019|0 Comments

• גני ילדים - הועבר החודש תקציב עבור אגרת אוטומציה בסך 7.97 ₪ לתלמיד • חינוך מיוחד בחטיבות עליונות: לראשונה! חושב תקציב עבור גמול חינוך מיוחד בכיתות חינוך מיוחד הכלולות במוסדות רגילים. הגמול המחושב הינו [...]

1002, 2019

פרויקט חותם

יום ראשון, 10 פברואר , 2019|0 Comments

אתם משלמים על הסכם "חותם" עם חברת Microsoft אלפי שקלים בשנה, אבל אולי אינכם יודעים מה אתם יוכלים להרוויח מזה. לא חבל? מה זה פרויקט חותם? פרויקט חותם הינו פרויקט למימוש ויישום הסכם Agreement School [...]

901, 2019

עדכוני תקציב, ינואר 2019

יום רביעי, 9 ינואר , 2019|0 Comments

על יסודי - פעימה נוספת בהסכם השכר פעימה נוספת בהסכם השכר בחודש דצמבר, בהתאמה עודכן ערך השעה. ערך התוספות למשרה מלאה, מורה בדרגת ב.א. וותק 1: כ-111 ₪. פעימה נוכחית הינה חלק משורת פעימות שנקבעו [...]

912, 2018

מוסדות במעמד מוכש"ר – עתירה לתוספת תקציב נדחתה. מה ההשלכות?

יום ראשון, 9 דצמבר , 2018|0 Comments

תביעה שהוגשה ע"י איגוד מוסדות המוכש"ר לתביעה לשווניות בתקציב מוסדות מוכר שאינו רשמי, לא צלחה. בעקבות אישור מיוחד לתוספת של 50 מיליון ₪ שהוקצו לבתי ספר נוצרים, דרשה התביעה השוואה למוסדות מוכש"ר. העתירה נדחתה על [...]

1211, 2018

נוהל תקצוב תש"פ – חשוב מאוד – עדכנו אותנו אם קבלתם דרישה!

יום שני, 12 נובמבר , 2018|0 Comments

נוהל תקצוב הינו ביקורת של משרד החינוך הבודקת תשלומי שכר ואיתנות פיננסית. מוכש"ר וכן תרבותי יחודי – יזומה וחידוש הוקדם בחודשיים תאריך אחרון: 31/12/2018 מוכש"ר – בעלות חדשה תאריך אחרון: 31/03/2019  תרבותי ייחודי – בעלות חדשה [...]

511, 2018

עידכוני תקציב, נובמבר 2018

יום שני, 5 נובמבר , 2018|0 Comments

בחודש נוכחי מרבית התקציבים התקבלו בהתאם לנתוני שנת תשע"ט. סעיפים מיוחדים: מוסדות היסודי והחינוך המיוחד התקבלו מקדמות על בסיס שנת תשע"ח. שיעור המקדמות הינו 80%-100% מנתוני שנה קודמת. מקדמות מחושבות כרגיל על רוב התקנות והסעיפים [...]

710, 2018

עידכוני תקציב, ספטמבר 2018

יום ראשון, 7 אוקטובר , 2018|0 Comments

מקדמות תקציב בכלל המוסדות - בחודש נוכחי התקבלו מקדמות על בסיס שנת תשע"ח. שיעור המקדמות הינו 80%-100% מנתוני שנה קודמת. מקדמות מחושבות כרגיל על רוב התקנות והסעיפים אך לא על כולם. במוסדות חינוך מיוחד מחושבות [...]

1209, 2018

עידכוני תקציב, ספטמבר 2018

יום רביעי, 12 ספטמבר , 2018|0 Comments

מוסדות חינוך מיוחד - עדכון תקציב רופא ואחות בהמשך לפעילות הקואליציה לחינוך מיוחד, ולהצהרת מנכ"ל משרד החינוך, עודכנו תעריפי עלות ש"ש לרופא ואחות. עלות ש"ש לרופא – הוגדלה מ 400.07 ₪ ל- 484.95 ₪ הגדלה [...]

908, 2018

עידכוני תקציב, אוגוסט 2018

יום חמישי, 9 אוגוסט , 2018|0 Comments

תקציב קצובת בגדים החודש הועבר תשלום בגין קצובת ביגוד לעובדי ההוראה והסיוע. התקציב למשרה בהתאם להנחיות התשלום:   עובדי הוראה   לפי רמה 4   2,118 ש"ח   עובדי סיוע   לפי רמה 3   [...]

507, 2018

עידכוני תקציב יולי 2018

יום חמישי, 5 יולי , 2018|0 Comments

כלל המוסדות: עדכון הבראה החודש הועבר תקציב להבראה לכלל המוסדות. בהתאם לתעריף יום הבראה כ 426 ₪ ליום הבראה. עדכון ההבראה הן לעובדי הוראה והן לעובדי שירות. כיצד תאתרו את תקציב ההבראה? בגני ילדים - [...]

706, 2018

עדכוני תקציב, יוני 2018

יום חמישי, 7 יוני , 2018|0 Comments

על יסודי: הסכם השכר בעקבות הסכם השכר שנחתם, ואשר תחולתו מ 9.2017, חושב החודש תקציב מלא רטרו מחודש 9.2017. מקדמה שהתקבלה חודש קודם קוזזה. גנים: גמול ליווי טיולים לגננות התקבל תקציב עבור גמול ליווי טיולים [...]

305, 2018

עדכוני תקציב מרכזיים, מאי 2018

יום חמישי, 3 מאי , 2018|0 Comments

על יסודי: הסכם השכר בעקבות הסכם השכר שנחתם, ואשר תחולתו מ 9.2017, חושבה מקדמה בסך 1,000 ₪ למשרה מלאה. וכן מקדמה על עדכון רטרו מ 9.17. ערך שעה וערך שכל"מ שוטף טרם עודכן - העדכון [...]

1104, 2018

עדכוני תקציב מרכזיים, אפריל 2018

יום רביעי, 11 אפריל , 2018|0 Comments

על יסודי - הסכם השכר: בעקבות הסכם השכר שנחתם, ואשר תחולתו מ 9.2017, חושבה מקדמה בסך 1,000 ₪ למשרה מלאה. בנוסף צפוי עדכון בגין עדכון השכר המשולב שטרם חושב בתקציב. כלל המוסדות - קיזוז בגין [...]

703, 2018

עדכוני תקציב מרכזיים, מרץ 2018

יום רביעי, 7 מרץ , 2018|0 Comments

כלל המוסדות: ערך השעה תוספת מעונות: עודכנה ל 313 ₪ עבור ילד ראשון ו 211 עבור ילד שני. עליה מזערית ב 0.3%. קיזוז בגין אי דיווח מצבת מורים מוסדות שטרם דיווחו על מצבת מורים – [...]

1102, 2018

עדכוני תקציב מרכזיים, פברואר 2018

יום ראשון, 11 פברואר , 2018|0 Comments

תקציב תכנית ניצנים החודש בדוחות מית"ר לא מופיעים תשלומים עבור תכנית ניצנים מאחר וקיזוז הזנה שחושב החודש, גבוה מהתקצוב. בעוד התקציב חושב לפי חודש אחרון עד וכולל חודש דצמבר, הקיזוז כולל חודש עוקב עד וכולל [...]

901, 2018

עדכוני תקציב מרכזיים – ינואר 2018

יום שלישי, 9 ינואר , 2018|0 Comments

מוסדות לחינוך מיוחד בוצע תחשיב מלא לנושאים פרא רפואי ושעות ההוראה. במקביל קוזזה המקדמה ששולמה חודשים קודמים. תגבור לימודי יהדות החודש הועברה מקדמה לשנת תשע"ח. הסכומים הועברו כסך כולל, וטרם קיים מידע על תעריף תלמיד. [...]

1012, 2017

עדכוני תקציב מרכזיים – דצמבר 2017

יום ראשון, 10 דצמבר , 2017|0 Comments

כלל מוסדות 1. אגרת שכפול וחומרים בוצע חישוב ותשלום לתקופת 9-12.17. שיעור התקצוב משתנה לפי אשכול הרשות מ 90% באשכול 1-2 ועד 50% באשכול 10. תשלומי הורים חומרים – מיועד לחומרי מלאכה וחומרי לימוד, משולם [...]

811, 2017

עדכוני תקציב מרכזיים נובמבר 2017

יום רביעי, 8 נובמבר , 2017|0 Comments

כלל מוסדות 1. עדכון עלויות: כמידי שנה, בעלויות חודש אוקטובר עודכן לכלל המוסדות ברכיבי תקצוב המיועדים לשכר מינהלי - דמי אגודה מקצועית – 700 ₪ לעובד. 2. בתי ספר מקדמי בריאות: החודש הועבר תשלום לבתי [...]

1610, 2017

החודש עודכנו אשכלות הלמ"ס (לשכה מרכזית לסטטיסטיקה)

יום שני, 16 אוקטובר , 2017|0 Comments

מהם אשכולות הלמ"ס? כיצד נקבעים? מהי ההשלכה על תקציב משרד החינוך לרשות? האם קיימת השלכה תקציבית למוסד חינוך במעמד מוכר שאינו רשמי? קביעת אשכול הלמ"ס לכל רשות מהווה דירוג חברתי כלכלי לרשויות המקוימיות הנערך על [...]

1610, 2017

עדכוני תקציב מרכזיים אוקטובר 2017

יום שני, 16 אוקטובר , 2017|0 Comments

כלל מוסדות 1. מקדמות תקציב: באופן כללי, חושבו מקדמות על בסיס שנת תשע"ז. ראה פירוט בסוג המוסד. בשיעור 100% משנת תשע"ז חושבו: שרתים, מזכירים, קבסי"ם קבטי"ם ושומרים. הסעות: חושבו מקדמות בשיעור 80%. (רשויות שביצעו גמר [...]

1009, 2017

עדכוני תקציב מרכזיים ספטמבר 2017

יום ראשון, 10 ספטמבר , 2017|0 Comments

1. כלל מוסדות - מענק התמדה הועברה תוספת תקציב המיועדת ל'מענק התמדה' ביסודי ובעל יסודי. מענק לעובדי הוראה בוותק 25 שנה בחטיבה עליונה ו-30 שנה במוכרים, ובתנאי שלפחות 10 שנים הוראה בפועל בארץ. זכאי למענק [...]

1008, 2017

צהרונים – חוק הפיקוח אושר

יום חמישי, 10 אוגוסט , 2017|0 Comments

אושר חוק הפיקוח על הצהרונים מטרת הצעת החוק היא לפקח על תנאי הצהרונים, כך שהורים יקבלו צהרון איכותי ומפוקח בסטנדרט ארצי אחיד, ידרשו בתשלום בסיסי עם רף מקסימום ולא מעבר לכך. התקנות הנדרשות בעקבות החוק, [...]

1008, 2017

עדכונים מרכזיים אוגוסט 2017

יום חמישי, 10 אוגוסט , 2017|0 Comments

  כלל מוסדות 1. ביגוד החודש התקבלה תוספת תקציב עבור ביגוד ועודכנו עלויות המשרה בסעיפי התקציב הרלוונטיים. למעט: הכשרת עובדי הוראה תקציב הביגוד נכלל בערך השעה בפריסה שנתית. חינוך מיוחד 2. קיזוז סיעות בוצע עדכון [...]

1707, 2017

חדש! פורסם נוהל איתנות פיננסית למוסדות חינוך

יום שני, 17 יולי , 2017|0 Comments

לאחר שנים, משרד החינוך פירסם נוהל איתנות פיננסית לבעלויות. מטרת הנוהל הינה לנפות ולברר מיהם המוסדות בעלי איתנות פיננסית. מוסד שימצא שאינו איתן – רשיונו יבוטל. בבדיקת האיתנות הפיננסית שמבוצעת על ידי רואי חשבון מטעם [...]

607, 2017

עדכוני תקציב מרכזיים יולי 2017

יום חמישי, 6 יולי , 2017|0 Comments

1. הבראה החודש חושב והועבר תקציב הבראה לעובדי הוראה ואחרים. תעריף ליום הבראה 424 ₪. חישוב תקציב ההבראה מושפע מימי ההבראה לפי הפרופיל המתוקצב. בגנים – התקציב לפי וותק אחיד -15, לפיכך התקציב מחושב ע"פ [...]

1106, 2017

עדכוני תקציב מרכזיים יוני 2017

יום ראשון, 11 יוני , 2017|0 Comments

1. עדכון שכר המינימום עודכנו תעריפי עלויות בעקבות עדכון סכום הבסיס לחישוב לסך 4,532.93 ₪. (עליה של 100 ₪ למשרה מלאה) העדכון משפיעה על 'רכיב הפרשי הוראת שעה' שמהווה השלמה לשכר מינימום. הרחבה: ב-4.15 עם [...]

705, 2017

עדכוני תקציב מרכזיים מאי 2017

יום ראשון, 7 מאי , 2017|0 Comments

1. תוספת 2016: התוספת הינה למשרה מלאה על יסודי: עד כה לא בוצע עדכון כביתר המוסדות. בעקבות חתימת ארגון המורים על ההסכם חושבה תוספת 2016. אך לתשומת לב מדובר בסכום שונה. מוסדות על יסודי תרבותי [...]

404, 2017

עדכוני תקציב מרכזיים אפריל 2017

יום שלישי, 4 אפריל , 2017|0 Comments

1. קיזוז בגין אי דיווח מצבת מורים קיזוז בגין אי הגשת אישור רו"ח על מצבת המורים: בתקציב חודש 2.17 קוזזו 10% למוסדות שלא דיווחו מצבת מורים. החודש – בתקציב 3.17, קוזזו 20% מהתקציב השוטף.במידה וטרם [...]

603, 2017

עדכוני תקציב מרכזיים מרץ 2017

יום שני, 6 מרץ , 2017|0 Comments

1. עדכוני עלויות החודש בגין: - עדכון השכר הממוצע במשק ל 9,673 בתחולה מ 1.2017, לעומת 9,464 שכר ממוצע ב- 2016. עדכון השכר הממוצע משפיע על עלויות ביטוח לאומי מעסיק, כאשר עד 60% מהשכר הממוצע [...]

702, 2017

עדכוני תקציב מרכזיים פברואר 2017

יום שלישי, 7 פברואר , 2017|0 Comments

א. תעריפי השכר בתקציב החודש גדלו בגלל ארבעה עדכונים: 1. פעימה שניה של תוספת שכר חד פעמית 1,000 ש"ח – התקבל מענק חד פעמי למשרה, כאשתקד. עודכנו עלויות ערך השעה והמרכיב הקבוע ביסודי ועל יסודי, [...]

401, 2017

נושאי תקציב מרכזיים בחודש ינואר 2017

יום רביעי, 4 ינואר , 2017|0 Comments

אגרת שכפול וחומרים אגרת שכפול – תקצוב סימלי לבתי ספר יסודיים המיועד להוצאות משרדיות של המוסד. התקציב משולם פר ילד, ובחינוך המיוחד – פר כיתה. סכום התקציב משתנה בין רשויות לפי אשכול הלמ"ס ברשות. להלן [...]