בשנה האחרונה אגף רישוי ואכיפה במשרד החינוך מבצע בדיקות עומק על הרכב פעילות מוסדות על יסודי, וזאת על מנת להבין את הצרכים בפועל לצד התקצוב. מטרת משרד החינוך הינה לבחון מחדש ובזהירות שלל נושאי אכיפה ובקרה. האם מלוא התקציב מנוצל ליעדו? האם חלוקת הסעיפים נכונה? האם מבוצעת גבייה מהורים מעבר לנדרש ובכפל על התקצוב? וכן הלאה.

משרד החינוך נתקל בקושי לבצע בקרה ולנתח מסקנות מהירות לגבי מוסדות החינוך, לאור העובדה כי רוב המוסדות מבצעות רישום פעילות בסעיפים כוללנים. על מנת לאפשר למשרד לבצע ניתוח בהיר ומהיר, המשרד חותר לחייב פורמט דווח אחיד המופצל לפי סעיפי התקצוב השונה. דווח פרטני לפי סעיפי תקצוב מבוצע כיום למשל במוסדות להכשרת עובדי הוראה, אולם נעשה בצורה בהירה ובהתאם לפילוח של תקנות תקציב שונות ולא ברזולציית סעיפים או פיצול סעיפים.

מספר מוסדות קיבלו בחודש האחרון דרישה להגשת דוחות ביצוע ומילוי פורמט אחיד באתר משרד החינוך. בשלב נוכחי לא צויין כי מדובר בבקרה ולא ידוע האם תהיינה סנקציות או אלו מסקנות חותר המשרד. נכון למועד כתיבת החוזר – הוברר כי הפורמט טרם הושלם ולא קיימת אפשרות דווח. בחוזרים הבאים נציג את פורמט הדווח. המלצתנו היא כי בכל מקרה ישכיל המוסד ויקל על עצמו אם יחתור כבר כעת לקלוט את נתוני הנח"ש באופן מפורט. צד הכנסות – פרוט לפי סעיפי מית"ר. צד הוצאות – הוצאות בהתאמה להכנסות. כלומר – שכר מורים יוצג בנפרד משכר הוראה תוספתית או שכר שעורי עזר או שכר מגמות. הוצאות פדגוגיות ותפעול מעבדות יוצגו גם הם בנפרד וכן הלאה. חשוב כי מוסד יקדים וינתח את תוצאות פעילות הכספיות טרם קיומה של הבקרה האמורה.